Postadress:

Box 1113

131 26

Nacka Strand

Besöksadress:

Cylindervägen 18

131 52

Nacka Strand

Kontakt: Hillevi Söderberg

E-post: hillevi.soderberg@raddningshalsan.se

Tel: 08-410 136 04           

Mån-fre 08:00-15:30

Lungfunktionsprov (spirometri)


Vid undersökningen har du även utfört test på lungfunktionen. Testet är egentligen två separata prover.

Vid den första undersökningen försöker du tömma ut så mycket luft som möjligt. Detta behöver inte gå fort, utan det är viktigare att du efter ett djupt inandetag tömmer ut så mycket luft som möjligt. Den uppmätta volymen kallas vitalkapacitet (VC) och avspeglar lungvolymen. Lungvolymen beror till viss del på bröstkorgens form men beror främst på hur mycket man använder lungorna.


Lungvolymen är dock inte avgörande för prestationsförmågan. Vi har normalt alla mer än dubbelt så stora lungor som vi behöver!

Vid sjuklig förhårdnad av lungvävnaden minskar vitalkapaciteten. Detta kan ske vid kronisk inflammation eller vid inandning av damm (asbest, komposit). Denna typ av lungförändring kallas restriktion.


Den andra undersökningen du utför innebär att du efter en djup inandning försöker blåsa ut luften så fort du kan. Den volym du kan blåsa ut på 1 sekund kallas FEV 1.0 (forcerad expiratorisk volym på 1.0 sek) och om man relaterar denna volym till vitalkapaciteten talar man om FEV%. Normalt är FEV% c:a 75% av VC (vitalkapaciteten).


Om luftrören är trånga  (t. ex p. g. a. svullnad) blir det problem att snabbt tömma lungorna vid en snabb utandning. Inandningen går dock bra för då vidgas ju bröstkorgen och därmed inandningsvägarna. Vid problem att tömma lungorna talar man om obstruktion.

Vid lungundersökningen registrerar vi även hastigheten av luftflödet  vid en maximalt snabb utandning. Detta värde kallas PEF (peak expiratory flow). Vid trånga andningsvägar kan man förvänta sig att PEF – värdet sjunker. Exempel på obstruktiva lungsjukdomar är astma och KOL.

I tabellen nedan finns några exempel på några sjukdomar och hur dessa påverkar spirometrivärdena.Lungfibros                    VC: ↓, FEV 1.0: ↓, FEV%: norm, PEF:


Astma                          VC: norm, FEV 1.0: ↓, FEV%: ↓, PEF:


Lungemfysem/KOL      VC: (↓), FEV 1.0: ↓, FEV %: ↓, PEF:Vid spirometritestet registreras alla angivna testvärden varigenom vi kan bedöma din lungfunktion. Genom att jämföra med resultat från tidigare år kan man också se om det föreligger någon tendens till förändring.